સ્વચ્છ ભાવેણા - સુંદર ભાવેણા

સાંભળો અમારા સૌની અરજ, સ્વચ્છતા છે સહિયારી ફરજSwachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019


Sr. Date Year Type of Info Description Content
1 07/10/2018 2019 Press Note સ્વચ્છતા માટે શહરેના નાગરીકોને જોડવા તથા તેઓએ કરલે કામગીરીની સ્વચ્છ મચં પર Event Create કરવા બાબતની વિગતો અને માહિતી Download