સ્વચ્છ ભાવેણા - સુંદર ભાવેણા

સાંભળો અમારા સૌની અરજ, સ્વચ્છતા છે સહિયારી ફરજSwachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2019 Swachhata Survekshan - 2020


Sr. Date Year Type of Info Description Content
1 31/12/2019 2020 Action Plan Bhavnagar Municipal Corporation - Action Plan (Drainage Department) Download
2 07/10/2018 2019 Press Note સ્વચ્છતા માટે શહરેના નાગરીકોને જોડવા તથા તેઓએ કરલે કામગીરીની સ્વચ્છ મચં પર Event Create કરવા બાબતની વિગતો અને માહિતી Download
3 20/12/2018 2019 Press Note ભારત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત શહેરોને ગાર્બેજ ફ્રી સ્ટાર રેટીંગ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ છે. જે અન્વયે નિયત ગાઇડલાઇન અનુસાર ભાવનગર મહાનગરપાલિકાને ૨’સ્ટાર ગાર્બેજ ફ્રી સીટી જાહેર કરવામાં આવે છે. જેની ૨’સ્ટાર માટેના પરિમાણ વિશેની વિગતવાર જાણકારી / ગાર્બેજ ફ્રી સ્ટાર રેટીંગ માટેની ટૂલકીટ Download
4 21/12/2018 2019 Press Note ભારત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત તથા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રુલ્સ - 2016 અંતર્ગત શહેરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પબ્લિક હેલ્થ બાયલોઝ Download
5 21/12/2018 2019 Press Note ભારત સરકારશ્રીના સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત તથા સોલિડ વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ રુલ્સ - 2016 અંતર્ગત શહેરો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ પ્લાસટીક બાયલોઝ Download
6 25/04/2019 2019 Swachh Survekshan - 2020 Swachh Survekshan - 2020 from 4th January to 31st January 2020 Download
7 25/04/2019 2019 Swachh Survekshan - 2020 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 Download
8 25/04/2019 2019 SWM Rules-1 Bio Medical Waste Management 2016 Download
9 25/04/2019 2019 SWM Rules-2 E-Waste Management Rules 2016 Download
10 25/04/2019 2019 SWM Rules-3 Plastic Waste Management Rules 2016 Download
11 25/04/2019 2019 SWM Rules-4 Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry) Download
12 25/04/2019 2019 SWM Rules-5 Construction and Demolition Rules - 2016 Download
13 25/04/2019 2019 SWM Rules-6 Solid Waste Management and Handling Rules 2016 Download
14 24/07/2019 2019 પ્રતિભાવ ફોર્મ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ૨૦૨૦ પ્રતિભાવ ફોર્મ પ્રતિભાવ આપો
15 07/11/2020 2020 ટૂલકીટ ૩ સ્ટાર માટેના પરિમાણ વિશેની વિગતવાર જાણકારી / ગાર્બેજ ફરી સ્ટાર રેટિંગ માટેની ટૂલકીટ  Download
16 20/04/2022 2022 થીમ સ્વસ્છ સર્વેક્ષણ – ૨૦૨૨ અને સફાઈ મિત્ર સુરક્ષા ચેલેન્જ Download